දේශීයව්‍යාපාරික

කොළඹ කොටස් හුවමාරු වාර්තාව ඉහළට

කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළ

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ දර්ශකය අඛණ්ඩව පස්වන දිනටත් ඉහළ ගියේය.

සමස්ත කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 94.18 කින් ඉහළ ගොස් 4,701 ක් විය.

එස් ඇන්ඩ් පී විස්ස දර්ශකය ඒකක 38.94 කින් ඉහළ ගොස් 1886 ක් විය.

මුළු පිරිවැටුම රු. බිලියන 1.18 කි.