දේශීයව්‍යාපාරික

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී.එල්.සී.’ ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගුයි

ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගු කරයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ පැවරී ඇති බලතල අනුව තැන්පත්කරුවන්ගේ සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වයන්ගේ යහපත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා 2019 ඔක්තෝබර් 23 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ‘ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී.එල්.සී’ ආයතනය වෙත මුදල් ව්‍යාපාර කටයුතු පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා නිකුත් කර තිබූ බලපත්‍රය අවලංගු කිරීමේ දැන්වීමක් නිකුත් කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.

මහ බැංකුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ එම ආයතනයේ තැන්පත්කරුවන්ට රක්ෂණ ආවරණය යටතේ මුදල් ගෙවීමට පියවර ගන්නා බව යි.