කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් වසරකින් කල් ගිය ඔලිම්පික්

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් වසරකින් කල් ගිය ඔලිම්පික්

කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් විවිධ පාර්ශ්ශව වලින් එල්ලවූ චෝදනා හමුවේ කල් දැමුණු 32 වැනි ඔලිම්පික් ක්‍රිඩා උළෙල යළි පවත්වන දිනයක් තවමත් ප්‍රකාශ කිරීමට ජාත්‍යන

Read More