උණුසුම් පුවත්දේශීය

අතුරුගිරියට ලබන 09වැනිදා පැය 24ක ජල කප්පාදුවක්

අතුරුගිරිය ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල කප්පාදුවක්

ලබන 9 වැනිදා පෙරවරු 8 සිට, 10 වැනිදා පෙරවරු 8 දක්වා පැය 24 ක ජල කප්පාදුවක් අතුරුගිරිය, මිලේනියම් සිටි, ඔරුවල ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට පවතින බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ ය.

Comment here