උණුසුම් පුවත්දේශීය

අද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය

නුවරඑළියට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය

ඊයේ(29) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට ලබන හෙට(31)මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා නුවරඑළිය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලබන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි.

එම කාලය තුළ අත්‍යවශ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාම සඳහා හැර එම දිස්ත්‍රික්කය තුළ අනෙකුත් සියලුම ගමනාගමන කටයුතු තහනම් වනු ඇත.