උණුසුම් පුවත්දේශීය

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ගැන ගත් තීරණය

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 ජනවාරි 18 සිට 28 දක්වා පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා මේ බව පවසා තිබේ.