උණුසුම් පුවත්දේශීය

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව තාවකාලිකව වැසෙයි

කොවිඩ් - 19 වෛරස ව්‍යාප්තිය වැලැක්වීමේ පියවරක් ලෙස 2020 ඔක්තෝම්බර් මස 07,08 හා 09 යන දිනවල ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත මහජනතාව පැමිණීම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.