උණුසුම් පුවත්දේශීය

භාණ්ඩ කිහිපයක ආනයන බදු ඉවතට

අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල ආනයනික බදු ඉවත් කර තිබේ

රජය විසින් පරිප්පු, ටින්මාළු, බී ළූණු සහ සීනි යන අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩවල ආනයනික බදු ඉවත් කර තිබේ.

බදු ඉවත් කිරීම නිසා අද රාත්‍රී සිට ටින් මාළු (ලොකු) රුපියල් 200 කට, බී ළූණු කිලෝව රුපියල්100කට සහ සීනි කිලෝව රුපියල් 85කට මිලට ගැනීමට හැකිවන බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

මේ අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ ඇතුළු රුපියල් 500කට වැඩි වටිනාකමක් සහිත භාණ්ඩ සතොසෙන් මිලදී ගන්නා විට පරිප්පු කිලෝව රුපියල් 150කට මිලට ගැනීමට විධිවිධාන සලසා තිබේ.

Comment here