උණුසුම් පුවත්දේශීය

ඉස්ලාම් බැතිමතුන් හෙට රාමසාන් සමරයි

මුස්ලිම් බැතිමත්හූ හෙට රාමසාන් සමරති

නව සඳ දැකීම හේතුවෙන් හෙට දිනයේදී රාමසාන් සමරන බව කොළඹ මහ පල්ලිය නිවේදනය කරයි.

මුස්ලිම් බැතිමතුන් රාමසාන් උත්සවය සමරන්නේ, මාසයක උපවාසයකින් අනතුරුවයි.