උණුසුම් පුවත්දේශීය

කහ තිත් පළගැටියන් සම්බන්ධයෙන් 1920 ට දැනුම් දෙන්න

කහ තිත් පළගැටියන්

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තාවන කහ තිත් පළගැටියන් සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව 1920 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය හඳුන්වාදී තිබෙනවා

එම දැනුම්දීම්වලට අනුව අදාළ ප්‍රදේශවලට කෘෂිකර්ම නිලධාරීන් යෙදවීමට කටයුතු කරන බවයි කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ඩබ්ලිව් වීරකෝන් කියා සිටියේ.