උණුසුම් පුවත්දේශීය

කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය

කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය

හෝමාගම මූලික රෝහලේදී කෝරෝනා ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබේ.

කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය වෙත මෙම රෝබෝ යන්ත්‍රය පරිත්‍යාග කරනු ලැබ ඇත්තේ, පෞද්ගලික සමාගමක් විසින්

මෙම රොබෝ යන්ත්‍රය ඊයේ රෝහල තුළදී අත්හදා බලා ඇති අතර එමගින් හුදාකලාව සිටින රෝගියාට අවශ්‍ය ඖෂධ රැගෙන යාමට මෙන්ම රෝගියා සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය අතර සන්නිවේදන කටයුතු ද සිදු කිරීමේ හැකියාව පවතී.

රොබෝ යන්ත්‍රයට අවට ඇති වස්තූන් හා පුද්ගලයින් සමග නොගැටී ගමන් කළ හැකි අතර වේගය ද පාලනය කළ හැකි ය.