උණුසුම් පුවත්දේශීය

ගුවන්තොටුපොළ විවෘතකර සංචාරක කර්මාන්තය නගාසිටුවීමට සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ

Air Port Sri Lanka

ගුවන්තොටුපොළ විවෘතකර සංචාරක කර්මාන්තය නගාසිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සකස් කිරීමට අදාළ ව මූලික සැලසුම් සකස්කිරීම සඳහා කමිටුවක් පත්කර තිබේ.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ඊයේ (03) පැවති සාකච්ඡාවකින් පසු මෙම කමිටුව පත් කළ බව එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

සෞඛ්‍ය සහ සංචාරක අමාත්‍යංශවල මෙන්ම සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට අදාළ අංශ නියෝජනය කරන සාමාජිකයින් ගෙන් එම කමිටුව සමන්විත වේ .

එම කමිටුවේ තීන්දු තීරණ අනුව විදේශිය සංචාරකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනිමට අදාළ ව ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරිමට නියමිත බව සඳහන් වේ.