උණුසුම් පුවත්දේශීය

ජනවාරි මස 25 වනදා සිට උපකාරක පන්ති පවත්වාගෙන යෑමට අවසර

උපකාරක පන්ති

බස්නාහිර පළාත හැර අනෙක් පළාත්වල ජනවාරි මස 25 වනදා සිට උපකාරක පන්ති පවත්වාගෙන යෑමට අවසර හිමි වී තිබේ.

එමෙන්ම උපකාරක පන්ති අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ පමණක් විවෘත කරන ලෙස ඉල්ලා සිටින බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශකර තිබේ.

පන්තියක උපරිම ළමුන් සංඛ්‍යාව 100ක් හෝ පන්තියක පවතින ආසන සංඛ්‍යාවෙන් සියයට පනහක් වන ආකාරයෙන් අදාළ උපකාරක පන්ති පවත්වාගෙන යා හැකි බවට උපදෙස් නිකුත් කර ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.