උණුසුම් පුවත්දේශීය

පැය 12ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන ප්‍රදේශ

අතුරුගිරිය ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල කප්පාදුවක්

අද (28) රාත්‍රී 9.00 සිට පැය 12ක කාලයක් බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත සහ අකුරේගොඩ යන ප්‍රදේශවලට අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.