උණුසුම් පුවත්ගොසිප්දේශීයව්‍යාපාරික

පාන් බනිසුත් ගණන් උස්සයිද?

බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් ඉහළ නැංවීම

ආනයනික මාජරින් සහ ෆාම් තෙල් වෙනුවෙන් අය කෙරෙන බදු ඉහළ නැංවීම සඳහා රජය ගෙන ඇති තීරණය හේතුවෙන් පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන් ඉහළ නැංවීමට සිදුවනු ඇතැයි සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය ප්‍රකාශ කරයි.

එහි සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන පවසන්නේ පසුගිය සිකුරාදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි රජය විසින් සිදු කළ බදු සංශෝධන හේතුවෙන් බේකරි හිමියන් දැඩි අසීරුතාවට පත්ව ඇති බවයි.