උණුසුම් පුවත්දේශීය

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මහජන සේවාවන් තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් මහජනතාව ඒකරාශී වීම වැළැක්වීම සඳහා පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව එක්දින සේවාව ඇතුළු මහජන සේවාවන් තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

ඒ අනුව, පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රධාන කාර්යාලය හා සියලු පළාත් කාර්යාල 07,08 සහ 09 යන දිනවල දී මහජනතාව සඳහා විවෘත නොකිරීමට තීරණය කර තිබේ.

එසේ වුවද අපොස උසස් පෙළ විභාගය ඇතුළු හදිසි ජාතික හැඳුනුම්පත් අවශ්‍යතා සඳහා අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තු ඒකකයෙන් හෝ පහත දුරකථන අංක ඇමතීමෙන් හෝ විමසීම් සිදුකළ හැකිය.

ප්‍රධාන කාර්යාලය - 0115 266 150 හා 0115 226 115

පළාත් කාර්යාල -
ගාල්ල - 091 222 8348
කුරුණෑගල - 037 222 4337
වව්නියාව - 025 222 7201
මඩකලපුව - 065 222 9449

ඉහත දිනයන් තුළ දී එක්දින සේවය සඳහා අංක හා වේලාවන් වෙන් කර ගත් සියලූම ඉල්ලුම්කරුවන්ට නැවත දෙපාර්තමේන්තුව මහජන සේවාවන් ආරම්භ කළ සැණින් ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීමට කටයුතු කරන බවත් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පුද්ගලයින් ලියංපදිංචි කිරීමේ කොමසාරිස් ජනරාල් පී.වී.ගුණතිලක මහතා සඳහන් කරයි.