උණුසුම් පුවත්දේශීය

බස් ගාස්තු වැඩි නොකිරීමට සියලු බස් සංගම් එකඟ වෙයි

බස් ගාස්තු වැඩි නොකිරීමට සියලු බස් සංගම් එකඟ වෙයි

බස් ගාස්තු වැඩි නොකිරීමට සියලු බස් සංගම් එකඟ විය. මින් ඉදිරියට බස් රථවල ගමන් කළ හැක්කේ ආසන ගණනට පමණි.

එමෙන්ම ලංගම හා පෞද්ගලික බස් රථ ඒකාබද්ධ කාලසටහනකට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග ප්‍රවාහන සේවා සම්බන්ධව සාකච්ඡාවක් පැවැත්විය.

යාන්ත්‍රික දෝෂ සහිත බස් අලුත්වැඩියාවට ලක්ෂ 3ක ණයක් ලබා දීමට එහිදී තීරණය විය.

ප්‍රමාද වූ ලීසිං වාරික සඳහා සහන කාලයක් මෙන්ම කල් ඉකුත් වූ රක්ෂණ සඳහා මාස 3ක රක්ෂණ කාලය දීර්ඝ කිරීමටත් තීරණය කෙරිණි.

වාහන තදබදය අඩු කිරීමට රජය හා පෞද්ගලික ආයතන රාජකාරී ආරම්භ කරන වෙලාව වෙනස් කිරීම ගැන ද අවධානය යොමුව තිබේ.