උණුසුම් පුවත්දේශීය

බුදුන්ට අපහාස කිරීම – අබ්දුල් රාසික් ඇතුළු පිරිස සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිගේ උපදෙස් ඉල්ලයි