උණුසුම් පුවත්දේශීය

මහනුවර පාසල් 45ක් වසයි

Kandy School Closed

දෙසැම්බර් 4 වැනිදා තෙක් මහනුවර නගර කලාපයේ පිහිටි පාසල් 45ක් වසාදැමීමට තීරණය කර තිබේ.

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යූ ගමගේ මහතා එය තහවුරු කළේය.