උණුසුම් පුවත්දේශීය

මෙරට 18 සහ 19 වන කොවිඩ් මරණ දෙක වාර්තා වේ

මරණ