උණුසුම් පුවත්දේශීය

රැකියා සඳහා ගමන් කිරීමට ඇඳිරිනීති බලපත් අවශ්‍ය නොවන ආයතන

රැකියා සඳහා ගමන් කිරීමට ඇඳිරිනීති බලපත් අවශ්‍ය නොවන ආයතන ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කර තිබේ.

ඒ අනුව පෙර පැවති 84ක් වූ ආයතන ලැයිස්තුව 107 දක්වා වැඩිකර තිබේ.

එම ආයතනවල සේවකයින්ට රාජකාරී හැඳුනුම්පත හෝ ජාතික හැඳුනුම්පත සමග තම ආයතන ප්‍රධානියා විසින් නිකුත් කරන ලද සේවයට කැඳවීමේ ලිපිය ඇඳිරිනීති බලපත වෙනුවට භාවිත කළ හැකි බව පොලිස් මුලස්ථානය පවසයි.