උණුසුම් පුවත්දේශීය

වැල්ලවත්තේ නසීර් වත්ත ප්‍රදේශය හුදකලා කෙරේ

lockdown

වැල්ලවත්තේ නසීර් වත්ත ප්‍රදේශය හුදකලා කෙරේ