උණුසුම් පුවත්දේශීය

පැයක විදුලි විසන්ධි කිරීම නවතී

විදුලිය විසන්ධි

අද දිනයේ සිට දිවයිනේ විදුලි විසන්ධි කිරීමක් සිදුනොවන බව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපති, විජිත හේරත් මහතා පවසයි.