උණුසුම් පුවත්දේශීය

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්නක්

Supreme Court complex fire

කොළඹ අලුත්කඩේ පිහිටා ඇති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණයේ ගින්නක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.

කොළඹ ගිනි නිවීමේ ඒකකය පැවසුවේ ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ගිනි නිවන රථ 09ක් යොදවා ඇති බවය.