උණුසුම් පුවත්ගොසිප්දේශීය

සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණ වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩව

සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණ

සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණ වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. මෙතෙක් එම ප්‍රතිලාභ සඳහා අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කර නොමැති අපේක්ෂකයින් එම අයදුම්පත් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල හෝ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වෙත යොමු කළ හැකියි.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩි විස්තර සතියේ දිනවල පෙරවරු 9 සිට පස්වරු 4 දක්වා 011 2 784 163, 011 2 784 872 හෝ 0718 355 261 යන දුරකථන අංක අමතා ලබාගත හැකි බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.