උණුසුම් පුවත්දේශීය

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 ජනවාරි 18

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය

2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 ජනවාරි 18 වැනිදා සිට ජනවාරි 28 වැනිදා තෙක් පැවැත්වීමට යෝජනා වී තිබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් පවසයි.

එසේම තෙවැනි පාසල් වාරය දෙසැම්බර් 24 වැනිදා නිම කිරීමට යෝජනා වී තිබේ.