උණුසුම් පුවත්දේශීය

31-04-05 රට පුරාම ඇදිරි නීතිය.

ඇඳිරි නීතිය

මැයි 31 ඉරිදා දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල දවස පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකය.

ජුනි 04 බ්‍රහස්පතින්දා සහ ජුනි 05 සිකුරාදා දෙදෙනම රටපුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්ක හැර සෙසු දිස්ත‍්‍රික්ක අතර ගමනා ගමනයට අවසර ඇත.