උණුසුම් පුවත්දේශීය

සංක්‍රමණික මගීන්ගේ රැඳී සිටීමේ කාලසීමාව පැය 12 ක් දක්වා දීර්ඝ කෙරේ

Air Port Sri Lanka

කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙත පැමිණෙන සංක්‍රමණික ගුවන් මගීන්ට, ගුවන්තොටුපොළ තුළ රැඳී සිටීමට ලබා දී තිබූ කාලය තව ත් පැය 06 කින් දීර්ඝ කර තිබේ.

ඒ අනුව සංක්‍රමණික ගුවන් මගීන්ට කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ තුළ රැඳී සිටීමට මෙතෙක් ලබා දී තිබූ පැය 06 ක කාළය, පැය 12 ක් දක්වා දීර්ඝ කෙරෙනු ඇති.

සංක්‍රමණික ගුවන් මගීන් කිසියම් රටක සිට පැමිණ, වෙනත් රටක් කරා යාම සඳහා ගුවන් යානය සූදානම් වන තෙක් කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ තුළ රැඳී සිටිනු ඇත.

Comment here