ගොසිප්දේශීය

කළුතර ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල සැපයුම අත්හිටුවයි.

අතුරුගිරිය ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල කප්පාදුවක්

කළුතර ඇතුළු ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට පෙරවරු 8 සිට සවස 6.30 දක්වා ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

ඒ අනුව, වාද්දුව, වස්කඩුව, පොතුපිටිය, මොරොන්තුඩුව , කළුතර උතුර සහ දකුණ, කටුකුරුන්ද, නාගොඩ, පයාගල, පිලිමිනාවත්ත, බෝම්බුවල, මග්ගොන, බේරුවල, කළුවාමෝදර, මොරගල්ල, අලුත්ගම, දර්ගානගරය සහ බෙන්තොට යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ ය.