උණුසුම් පුවත්දේශීය

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මඟුල් මඩුවේ දී නව අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දෙනු ලැබීය

නව අමාත්‍යවරු දිවුරුම්

මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මඟුල් මඩුවේ දී, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 40 දෙනෙකු දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව නව කැබිනට් මණ්ඩලය අමාත්‍යාංශ 28 ක් සඳහා නව අමාත්‍යවරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලබයි.