දේශීය

බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල

බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කර තිබේ.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ 2019 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස පැවැත්වූ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල මෙලෙස නිකුත් කර ඇති බවයි.

ඒ අනුව www.results.exams.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි වෙයි.

Comment here