උණුසුම් පුවත්දේශීය

ඇඳිරි නීතිය නැති දිස්ත්‍රික්කවල ආසන ගණනට මගීන් ප්‍රවාහනයට අවසර

පොදු ප්‍රවාහණය

ඇඳිරි නීතිය තවමත් ක්‍රියාත්මක දිස්ත්‍රික්ක හැර දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල පුද්ගලික හා ලංගම බස් රථ වල ආසන ගණනට මගීන් ප්‍රවාහනයට හෙට දින (13) සිට අවසර ලබා දීමට තීරණය කර ඇත.

තවද ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වල හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල දුම්රියේ ආසන ගණනට මගීන් ප්‍රවාහනය සඳහා හෙට සිට අවසර ලබා දීමට තීරණය කළ ඇති බව ද මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍යංශය අද පස්වරුවේ නිවේදනය කළේය.

එහිදී ද ප්‍රමුඛත්වය හිමිවන්නේ රාජ්‍ය හා පුද්ගලික අංශයේ සේවා සඳහා වැඩබිම්වෙත වාර්තා කරන පිරිස් සඳහා පමණයි.

අමාත්‍යංශය නිවේදනය කළේ දුම්රිය වාර ප්‍රවේශපත්‍ර මෙන්ම වාර ප්‍රවේශපත්‍ර නොමැති පුද්ගලයින්ට ටිකට්පත් නිකුත් කිරීමද හෙට සිට ආරම්භ වන බවත් ඊට ඔවුන් සේවය කරන ආයතනයේ හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්යය බවයි.