දේශීය

වාහන නැවතුම් ගාස්තු එකතු කිරීම නැවත හෙට(21) සිට

වාහන නැවතුම් ගාස්තු

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය සමඟ තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබු වාහන නැවතුම් ගාස්තු එකතු කිරීම නැවත හෙට(21) සිට ආරම්භ කිරීමට කොළඹ මහ නගර සභාව තීරණය කර තිබේ.