ගොසිප්දේශීය

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 71 දෙනෙකුට උසස් වීම්

යුද හමුදාවේ 71 දෙනෙකුට උසස්වීම්

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 71 දෙනෙකුට උසස් වීම් ලබා දී තිබේ.

ජුනි මස 15 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාල උසස්වීම් ලබාදී ඇති බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් චන්දන වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව කර්නල් ධුරයේ කටයුතු කළ 41 දෙනෙකු බ්‍රිගේඩියර් ධුරයට උසස් කර තිබේ.

ඊට අමතරව ලුතිනන් කර්නල් ධුරයේ කටයුතු කළ 30 දෙනෙකු කර්නල් ධුරයට උසස් කර ඇති බව යුද හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය.