උණුසුම් පුවත්දේශීය

ලබන 4 වැනිදා සිට තැපැල් කාර්යාල විවෘත කෙරේ

තැපැල් කාර්යාල විවෘත කෙරේ

ලබන මස 4 වැනිදා සිට සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා තැපැල් කාර්යාල විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව 2020 මැයි මසට අදාළ මහජනාධාර මාසික දීමනා, වැඩිහිටි දීමනා ගොවි විශ්‍රාම වැටුප් හා විශ්‍රාම වැටුප් ඇතුළු සියලු ගෙවීම් ද පෙර පරිදිම තැපැල් කාර්යාල කවුළුවල දී ගෙවීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

ජල බිල්පත්, විදුලි බිල්පත් ගෙවීමටත්, දේශීය විද්‍යුත් මුදල් හුවමාරු සිදු කිරීමටත් දේශීය ‍තැපෑල සඳහා ලිපි සහ තැපැල් භාණ්ඩ බාර දීමටත් මේ දින සිට මහජනතාවට ඒ අනුව අවස්ථාව හිමිවෙයි.

සේවා ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණෙන මහජනතාව නිසි සෞඛ්‍යාරක්ෂක පිළිවෙත් අනුගමනය කරමින් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව ද තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා විසින් නිකුත් කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි.