උණුසුම් පුවත්දේශීය

05 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල 2020

Year 5 Cutoff Marks

05 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත්කළ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එහි ප්‍රතිඵල www.doenets.lk හෝ www.results.exams.gov.lk මගින් ලබා ගත හැකි බව එම දෙපාර්තමේතුව පැවසිය.

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ දිස්ත්‍රික් කඩඉම් ලකුණු:
Year 5 Exam Cutoff Marks