සමාජ දුරස්ථභාවය

හෙට සිට සමාජ දුරස්ථභාවය නොසලකා හරින පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට

ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කිරීමත් සමඟ සමාජ දුරස්ථභාවය නොසලකා හරිමින් කටයුතු කරන පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමට හෙට (26) සිට කටයුතු කරන බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත

Read More