බස් ගාස්තු වැඩි නොකිරීමට සියලු බස් සංගම් එකඟ වෙයි

කොළඹ ගම්පහ හැර අන්තර් පළාත් බස් සේවා හෙට (26දා) සිට

සෞඛ්‍ය උපදේශවලට අනුගත වෙමින් හෙට (26දා) සිට කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක හැර අනෙක් පළාත්වල අන්තර් පළාත් බස් සේවාව ආරම්භ කරන බව මගී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ ඇමැ

Read More