ආරක්ෂක ලේකම්

ශ්‍රී ලංකාව තුල වෙනත් රටවල හමුදාවන් යෙදවීමට අවශ්‍ය නැත

කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුල වෙනත් රටවල හමුදාවන් යෙදවීමට අවශ්‍ය නැත - ආරක්ෂක ලේකම් • කොරෝනා වෛරස් තර්ජනය සාර්ථක ලෙස පාලනය කිරී

Read More