ඇඳිරි නීතිය

31-04-05 රට පුරාම ඇදිරි නීතිය.

මැයි 31 ඉරිදා දිවයිනේ සියලු දිස්ත්‍රික්කවල දවස පුරා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මකය. ජුනි 04 බ්‍රහස්පතින්දා සහ ජුනි 05 සිකුරාදා දෙදෙනම රටපුරා ඇඳිරි නීතිය

Read More