ගණක යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමට අවසර

උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයයන් හතරක් සඳහා ගණක යන්ත්‍ර භාවිතට අවසර

අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයයන් හතරක් සඳහා පෙනී සිටින සිසුන්ට කැල්ක්‍යුලේටර හෙවත් ගණක යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමට අවසර ලබා

Read More
සුරක්ෂා සිසු රක්ෂණ

උසස් පෙළට පාසල් සඳහා අයඳුම් කිරීම හෙට සිට

2020 වසරේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ ශ්‍රේණි සඳහා ඇතුළත් වීමට නියමිත සිසුන්ට ඒ සඳහා මාර්ගගත (online) ක්‍රමයට අයදුම් කිරීමට හෙට(12) දින සිට අධ්‍

Read More