චීනය එවරස්ට් තරණයත් අරඹයි

එවරස්ට් තරණය චීනය අරඹයි

කොවිඩ් නයින්ටීන් (COVID-19) ගෝලීය වසංගතය හමුවේ නේපාලය එවරස්ට් කඳුශිකරය තරණය කිරීම අත්හිටුවා තිබියදී චීනය එය දැනටමත් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ලොව උසම කඳු

Read More