කවසාකි රෝගයට බියවිය යුතු නැත

කවසාකි රෝගයට බියවන්න එපා – සෞඛ්‍ය අංශ

කුඩා දරුවන් අතර පැතිර යන බව කියන කාවසාකි රෝගය සම්බන්ධයෙන් අනිසි බියක් ඇති කර නොගත යුතු බව ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය මහතා පවසයි. (

Read More