කහ තිත් පළගැටියන්

කහ තිත් පළගැටියන් සම්බන්ධයෙන් 1920 ට දැනුම් දෙන්න

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකින් වාර්තාවන කහ තිත් පළගැටියන් සම්බන්ධයෙන් දැනුම්දීම සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව 1920 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය හඳුන්වාදී තිබෙනවා (mo

Read More