කාලගුණ අනාවැකිය

2020 මැයි මස 16 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

ගිනිකොණ දිග බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ සහ දකුණු අන්දමන් මුහුද ආශ්‍රිතව වායුගෝලයේ අඩුපීඩන තත්ත්වයතවදුරටත් පවතී. එම පද්ධතිය වයඹ දෙසට ගමන් කරමින් තවදු

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 24 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල්මස 23 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ, දකුණු, ඌව සහඋතුරු මැද පළාත්වලත් මන්නාරමසහ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම්

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020අප්‍රේල් මස 22 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල්මස 21 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ, දකුණු, ඌව සහ උතුරු මැද පළාත්වලත් මන්නාරම සහ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020අප්‍රේල් මස 20 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල්මස 19 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ, දකුණු, ඌව සහඋතුරු මැද පළාත්වලත් මන්නාරමසහ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම්

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 19 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල්මස 18 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ, දකුණු, ඌව සහඋතුරු මැද පළාත්වලත් මන්නාරමසහ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම්

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 18 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල්මස 17 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. ඇතැම් ස්ථාන වලට (විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹසහ ඌව පලාත්වල) මි.මී

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 17 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල් මස 16 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

2020 අප්‍රේල් මස 17 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල් මස 16 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ගිගු

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 16 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල් මස 15 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

2020 අප්‍රේල් මස 16 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. ඇතැම් ස්ථාන වලට (විශේෂයෙන්ම බස්නා

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 15 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල් මස 14 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

හෙට දිනයේදී සවස් කාලයේ ගිගිරුම් සහිත වැසි තත්ත්වයේ වැඩි වීමක් සිදු විය හැක. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල සවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේදී වැසි හෝ ගිගුරුම් සහි

Read More