මරණ

අද (10) දින කොවිඩ් මරණ 4ක් වාර්තා වේ

අද (10) දිනය තුළ කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 4ක් වාර්තා වී ඇතැයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබේ. ඒ අනුව මෙරටින් මේ දක්වා කොරෝනා මරණ 40ක් වාර්තා

Read More
මරණ

අද දින තවත් කොවිඩ් මරණ හතරක්

අද දින තවත් කොවිඩ් මරණ 4ක් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන මහතා තහවුරු කරයි. ඒ අනුව මෙරටින් මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති කොවිඩ

Read More