ගණක යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමට අවසර

උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයයන් හතරක් සඳහා ගණක යන්ත්‍ර භාවිතට අවසර

අගෝස්තු මාසයේ පැවැත්වීමට නියමිත උසස් පෙළ විභාගයේ විෂයයන් හතරක් සඳහා පෙනී සිටින සිසුන්ට කැල්ක්‍යුලේටර හෙවත් ගණක යන්ත්‍ර භාවිත කිරීමට අවසර ලබා

Read More