කාලගුණ අනාවැකිය

අදත් ගිගුරුම් සහිත වැසි – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

බස්නාහිර, වයඹ, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්ත

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 19 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල්මස 18 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ, දකුණු, ඌව සහඋතුරු මැද පළාත්වලත් මන්නාරමසහ වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කවලත් ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම්

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 18 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල්මස 17 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ. ඇතැම් ස්ථාන වලට (විශේෂයෙන්ම බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹසහ ඌව පලාත්වල) මි.මී

Read More
කාලගුණ අනාවැකිය

2020 අප්‍රේල් මස 17 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල් මස 16 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි.

2020 අප්‍රේල් මස 17 දින සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය 2020 අප්‍රේල් මස 16 දින මධ්‍යහන 12.00 ට නිකුත් කරන ලදි. දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල ප.ව. 2.00 න් පමණ පසුව ගිගු

Read More