අද ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණය

අද ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණයක්

අද ඡායා චන්ද්‍රග්‍රහණයක් රාත්‍රි 11.15 ට ආරම්භ වන බව කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යා අධ්‍යයනාංශයේ තාරකා විද්‍යා හා අභ්‍යවකාශ විද්‍යා ඒකකයේ මහාචාර්ය

Read More