ආසාදිතයන් සිය දහස් ගණනක් එකවර මතුවීමේ අවදානමක්

ආසාදිතයන් සිය දහස් ගණනක් එකවර මතුවීමේ අවදානමක්..

ඉදිරි සති දෙක තුනක කාලය ඇතුලත මෙරට තුලින් කොරෝනා ආසාදිතයන් සිය දහස් ගණන් එකවර මතුවීමේ අවදානමක් මතුවී ඇති බව වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය ජයරු

Read More